page_banner

การทำลายโอโซน

การทำลายโอโซน

  • การทำลายโอโซน

    การทำลายโอโซน

    โอโซนเป็นกลิ่นคาวของก๊าซสีฟ้าอ่อน มีปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหาร ยา การบำบัดน้ำเสีย และการฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อขยะในการใช้งานจริง มักจะมีโอโซนตกค้าง และโอโซนที่มีความเข้มข้นสูงจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์
    อ่านเพิ่มเติม